امروز تصمیم گرفتیم بریم مشهد. با اجازه همگی. اگر حداکثر ٣ شنبه اون هفته نیومدم نگرانم بشینقلب

یه قول مانی:

میریم سفر....آخ جون

چه بی خطر....آخ جون

مانی داریم.....آخ جون

خوشگل داریم......آخ جون

(این آخ جونش را ما جواب میدیم)