اگر چیز خیلی گرانقیمت و بدربخوری برای فروش داشته باشید به کی میفروشین؟ غیر از پولش آیا براتون مهمه دست کی می افته و بعدش چه اتفاقاتی می افته؟ آیا حساب می کنید کی قراره از معامله ضرر بکنه؟ برای کیا بد میشه کیا زندگیشون نابود میشه کیا خونه خراب میشن؟ آیا صرف پول نقد گرفتن و جستن به این چیزا هم فکر می کنید؟ آیا براحتی با کلی آدم درگیر با اون میفروشینش؟

یک چیز خیلی گران مثلا ١٨٠میلیاردی را تو ایران کی میخره؟ کی اونقدر پول داره که هرچیزی تو ایران برای فروش گذاشته میشه مشتری اول و آخرش باشه؟ خیلی واضحه که چرا این سئوال را دارم... چون شرکت کوفتی ما که یک شرکت خصوصی خوب بود الان در مرحله فروشه و ابواب جمعی خریدار هنوز نیامده شروع کرده اند به لجن مال کردن همه...مثل من و چند نفر دیگه نزدیک من... بقیه هم به همین زودی!

خوشحالم که حدستون درسته! بله شرکت ما در حال هاپولی شدن توسط سپا*هه و اگر کمی بیشتر دقت کرده بودم و این آدمهای مقدس پینه به پیشانی را میدیدم که از عید به اینور زیاد شده اند و از هر کریدوری فریادی می آید و زیر مجموعه های پولساز شرکت به ساختمانهای دیگر منتقل شده اند الان تو گل نمیموندم...

ولش کن. دیشب با حضرت حافظ گپی زدیم و دلمان روشن شد. یک آدم حسابی را هم برای پیگیری ماجرا جلو انداخته ام. نذر هم تا دلتان بخواهد... هنوز هم ملتمس دعا

راستی آخر هفته اثاث کشی داریم. موعد اجاره مون سر نیومده اما میریم یکجای بزرگتر کمی اونورتر