خدایی هرکس بدون غرض و بعنوان یک شنونده فقط به روابط ایران و لبنان نگاه کند چه فکری جز وابستگی انگلی این کشور به ایران دارد؟ ما الان ٣٠ سال است کاملا ثابت القول بر دفاع از آنها در برابر تمام دنیا ایستاده ایم. نان از دهن بچه های این سرزمین کشیده ایم و به آنها داده ایم، با همه ستیز کرده ایم و هرگز حتی یک قدم پس نکشیده ایم. داشتیم میجنگیدیم اما از سنگر سربازانمان نارنجک کش رفتیم و دادیم تا دستشان خالی نباشد، تمام اخبارشان را شنیدیم و برایشان گریستیم. به جوانانشان آموزش و گاهی مواقع در بعضی حوادث داخلی شغل دادیم! مثل یک میزبان خوب از خون خودمان و بهترین موارد وجودمان به آنها نوشانیدیم تا بروند و مثل انگل باد کنند و بزرگ شوند و کسی آدم حسابشان کند و به شورای امنیت برسند و کجکی بنشینند و رای ممتنع به قطعنامه* علیه ایران بدهند!!!!

نوش جانتان ای آدمهای عزیزتر از جوانان ما، گواراتان باد تمام این سرمایه ها، شرافتتان همین بود و دستتان درد نکند همینکه این یکبار آقایی فرمودید و ممتنع شدید منت نهادید لطفا صورتحساب را زودتر بفرستید... چون ما ایرانی هستیم و دست و دلبازی حاتم طایی برایمان چون نور شمع در آفتاب است و ممکن است با چرتکه خودمان حساب کنیم و آنقدر به پایتان بریزیم و آنوقت خدایی نکرده شما زالوی عزیزتر از جان میترکید...

بشارت بادتان ای ملت آزاد و بیدار و خوش خوشانتان شود تحریم جدید. ما بیدی نیستیم از این بادها بلرزیم ما همان سرو کهنسالیم که درونش پوسیده و موران خورده اند شریانهایش را و سالهاست که شکسته ایم. نا ما از این بادها نمی لرزیم باد در تمام حفره های تنه درختمان میپیچد و صدایی هولناک میدهد که حتما خواب دشمنان را خواهد آشفت... هو ...هو ... هو