با توجه به ذهن آشفته و درگیری کاری با عرض پوزش چند تا مطلب جسته و گریخته می نویسم.

١- کله هویجی ام را یادتونه؟ خب همون شب من خودم رو سر خودم دلاکی یاد گرفتم. یعنی با دوتا رنگ ۵-۵ و دو تا واریاسیون سبز و دو تا اکسیدان ١ موهامو تبدیل به یک رنگ قهوه ای فندقی خوشکل کردم اما متاسفانه هی داره رنگش کمرنگ میشه. همین باعث شد که دیشب دوباره رو سرم رنگ بذارم. شوشو میگفت من نمی فهمم این چه دشمنییه که شما خانمها با خودتون دارین؟ اون بار اول هم که داشتم موهامو رنگ میکردم مانی اومد دید. برگشته بود به باباش گفته بود: بیا ببین زنتو! داره کثافتکاری میکنه!

٢- فردای عروسی خواهری، خانواده شوهرش با فامیلاشون رفته بودن سیزده بدر. فکر میکنین چند نفر بودند؟ ٩٠ نفر!!!!!!!!! خدا به داد خواهرم برسه.

٣-موبایلم دیشب افتاد دست مانی و این بچه با شیطان همدست شد و چندتا عکس مهم را از تو گوشی پاک کرد. در حین اینکه من داشتم غر میزدم و فحش به خودمو و مانی میدادم، شوشو اینچنین افاضات فرمودند: حالا موبایلتو میدی، چند سال بعد پولاتو، چند سال بعد ماشینتو ، چند سال بعدشم شوهرتو فنای بچه ات میکنی!!!!!!!!!! چی باید بگم؟ به نظرم حرف حساب جواب نداشت.

۴- تمام تلاشمو میکنم تا دهنم بسته باشه و راجع به مضاعف ها خودمو قاطی نکنم. خفه شدم....کمک

۵- ایا عجیب نیست من در آستانه ٣٠ سالگی هنوز مثل کروکدیل جوش میزنم؟ مخصوصا که مناسبتی هم باشه... دم عید و عروسی خواهری که دیگه شورش دراومده بود. اینه که دوباره شروع کردم به استفاده از داروهام . من امسال را سال رسیدگی به خود نامگذاری میکنم. ول دنیا...

۶- به نظرتون زشت نیست آدم هدیه کسی را مثل همون که قبلا به خودش دادن، جبران کنه؟ مثلا جالب بود که مادرشوهرم همون مقدار پولی را که مامانم برای پاتختی خواهرشوهرم داد، بعنوان پاتختی خواهرم داد؟ مساوی و برابر... این چه معنی داره؟ تازه بی معنی تر اونکه به شوشو گفت این پولو از طرف من بده و قطعا باهاش حساب نمیکنه!

٧- چرا بعضی ها تا چیزی دست کسی میبینن هوس میکنن؟ شاید طرف خوشش نیاد! قضیه از این قراره که شوشو و مامانم باهم برای تولدم که آذرماه بود، یک دستبند گرفتند . من با سیاست زیرکانه، اینو مخفی کردم. اما عید امسال دستم انداختم. خواهر شوهرم تا دید برگشت گفت قشنگه... یکی هم برای مامان میخریدی!!!!!!!!! انگار قاقالی لیه!!!!!!!!!!! انگار نه انگار که ١۵٠٠ پول بالاش رفته و پول علف خرس نیست.

فعلا خدافظ