اینجا عکس بقایای ماشینم را ببینید!

دوشنبه ١٠/١٢/٨٨ ساعت ١١ بزرگراه امام رضا...

http://thumbsnap.com/v/0uI4AV0o.jpg