نمی شد گوش نکرد یا نشنید وقتی همه در سکوت مطلق به حرفهای اکو شده در میان هق هق زن غرق شده بودیم... و دقایقی بعد که همه داشتند گریه می کردند...

دیروز در مترو زنی که هیچ تصویری از او نبود با زنی پشت تلفن از دخترش می گفت، 23 ساله که به سرطان استخوان مبتلا شده... همه حرفش این بود که آن زن پشت تلفن برایش دعا کند قبل از دخترش بمیرد... اسم آن دختر مائده است

لطفا برای دختری که ندیدید و نمی شناسید و اسمش مائده است دعا کنید با مادرش بماند