فهیمه رحیمی خالق داستانهای عاشقانه درگذشت

یادش بخیر چجوری تو مدرسه کتابهاش دست به دست می گذشت و از این خونه به خونه می رسید. لای 7 تا روزنامه جلد میشد و وسط کتاب درسی خونده...

این جمله ایست از این بانوی بزرگ که در عصر سانسور جوانه های چگونه عاشق شدن را در دلهایمان رویاند

"«هر وقت پرنده کلمه دور سرم پرواز کند، مى‌دانم باید دست به قلم بنشینم و وارد دنیاى تازه‌اى شوم.»" (خبرگذاری مهر)

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

ببخشید زود با دست پر برمیگردمچشمک