دوستان عزیزم لطفا این نوشته ها را بخوانید:

http://undermyskin.persianblog.ir/post/308

مربوط است به تجارب خانم نازنین/