ربیعه؟؟ ربیعه؟ حاضر...

ببخشید من نبودم. عید که همش اینور اونور بودیم بعد عید هم اینترنت نداشتیم نشد بیام خدمتتون. گفتم یک حاضری کوچولو بزنم بعدا میام شرح ماوقع میدم.

فعلا خداحافظ