سلام به همه

میگم واقعا یک گالن تف به گور همه ادمهای مقدس نما و همه ادم های ساده دل!!! فکر کنید پریشب اخبار میگفت تو زلزله کرمان یک خونه بوده که سه دیوار از چهار دیوارش خراب شده و اون دیواره چون عکس احمدی* نژاد روش بوده خراب نشده؟؟؟!!!

شما باور میکنید؟ به نظرتون مسخره نیست؟ تازه اخبارچیه میگفت که اون مرده آدم معتقد و خوبی هم هست و فیلمش را هم نشوون نداندن!

گفتم براتون رجب یک ساختمون جدید دست گرفته بسازه؟ نشستیم فکر کردیم حالا که عکس یک نفر اینقدر قدرتمنده چرا ما ازش بهره نبریم؟ بجای اینکه بریم ده تا بیمه نامه بخریم و هزارجور مصالح درست و منطقی استفاده کنیم چرا نیاییم از این معجزه الهی بهره نبریم؟ عقل سالم میگه بریم چند تا عکس از زیر سنگم شده پیدا کنیم و بیاوزیم . خونه مردم را سر آب بسازیم و بسپریم به نگاه مهربون این قدیس زنده تازه از راه رسیده! بعدش از اونجاییکه بشر کلا طمع کاره و هرجا سوراخ دعایی پیدا کنه انگشتش را فرو میکنه و ضمن اینکه روی پطروس فداکار را سفید میکنه تا جا داره ازش بهره میبره، فکر کردیم وقتی عکس یکی اینقدر با کراماته خودش دیگه چیه؟؟

این شد که تصمیم گرفتیم بریم قدیس مذکور که احتمالا چند صباحی دیگه به مقام الوهیت میرسند را بیاریم و لای فوندانسیون کار بذاریم تا هم ما بتونیم یک 100 طبقه اونجا بسازیم و حالش را ببریم هم 70 میلیون آدم کلا حال کنند...نیشخند

خوبه به نظرتون؟

پیوست بعدا نوشت:

اینم عکسش:

استاندارکرمان:دیواری که مردم می گویند بخاطر نصب بودن عکس احمدی نژاد، به هنگام زلزله فرونریخت/عکس

تحلیل سازه: میشه یک سقف حتی با یک کیلو وزن روی یک دیوار بمونه؟؟ با ۶.۵ ریشتر زلزله اون گلدونه تکوون نخورده! یا احمدی بهش کود داده قوی مونده یا بهر حال....

اینم لینک خبرش: